Страници

Отказ от отговорност

Приемане на „Декларация за отказ от отговорност“
Използвайки този блог, потвърждавате, че сте прочели настоящата „Декларация за отказ от отговорност“ и сте съгласни с всичките ѝ условия. С достъпа до блога Вие приемате да бъдете обвързани от тази Декларация. В случай, че не сте съгласни да спазвате условията на тази Декларация, нямате право да използвате блога. 

Отказ от отговорност при използване на блога 
По отношение на интернет, не би могло да се даде гаранция за достовереност, точност и пълнота на информация, използвана в мрежата, по тази причина авторът на блога не поема отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Също така няма гаранция за работата на началната страница и нейното съдържание. Всяка отговорност за пряка, косвена или друга вреда, независимо от причината, която произтича от използването или липсата на данните и информацията на съдържанието в този блог, се изключва до степента, разрешена от закона. Исковете за отговорност спрямо автора, които се отнасят до съществени или нематериални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна и непълна информация, са изключени по същество, освен ако няма доказателства, за умишлена или груба небрежност от страна на автора. Авторът изрично си запазва правото да променя, добавя или изтрива части от страниците или цели страници както и временно или за постоянно да прекрати публикуването без предварително уведомление. 

Отговорност за връзки 
Този блог съдържа хипервръзки към външни уебсайтове на трети страни, върху съдържанието на които нямам влияние. Следователно не мога да поема никаква отговорност за това съдържание. Свързаните страници се проверяват за възможни законови нарушения в момента на създаване на връзката и се публикуват единствено ако не се наблюдават такива. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. Ако узная за законови нарушения, веднага ще премахна такива връзки. За незаконно, погрешно или непълно съдържание и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на предоставената по този начин информация, доставчикът на страницата, към която е направена препратката, носи единствено отговорност, а не лицето, което се позовава на съответната публикация чрез връзки.